Hala Arkadia
Hala Arkadia
POSIR GÓRA Hala Arkadia

Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się z dokumentami: RODO - Klauzula Informacyjna oraz RODO - zdjęcia i filmy

Dane osobowe - Klauzula Informacyjna
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w
Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w GórzeZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:1. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze z siedzibą w 56-200 Góra, ul. Szkolna 2a
Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest:
Pan Eryk Aleksandrowicz, z którym można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem „ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: erykaleksandrowicz@wp.pl2. Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:
a) karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane przez POSiR w Górze
b) umowie
c) na fakturze dla os. fizycznej
d) korespondencji/wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością statutową POSiR w Górze
e) pozyskane z monitoringu3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a) na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu przeprowadzenie zawodów sportowych, klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników;
b) w celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez POSiR w Górze lub umieszczenia w nim reklamy;
c) w celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/ prowadzenia sprawy przez POSiR w Górze;
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę pomiaru czasu na zawodach sportowych).
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:

a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, czy archiwizacji dokumentacji.
b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Pozostałe informacje:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze.Dane osobowe -

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW
UPUBLICZNIANYCH PRZEZ Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze.

WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez POSiR w Górze będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń,
a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze z siedzibą w Górze, ul. Szkolna 2a.
Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Eryk Aleksandrowicz, z którą można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: erykaleksandrowicz@wp.pl – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez POSiR w Górze.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej
oraz na profilach POSiR w Górze w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które POSiR w Górze jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
• osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
• osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

RODO - klauzula informacyjna

RODO - zdjęcia i filmy


PAL IIISierpniowe wędrówkiW ramach 24 Finału WOŚPTYMCZASOWE ZMIANY ZASADPAL 09.01.2016 r. (sobota)

PAL III

Wyniki,tabela WOŚP

Sierpniowe wędrówki

Kierunek - Częstochowa

W ramach 24 Finału WOŚP

Już w sobotę 09.01.2016 r. AKCJA ODDAWANIA KRWI Hala ARKADIA

TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD

KORZYSTANIA Z HALI ARKADIA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE

PAL 09.01.2016 r. (sobota)

Kolejka nr 3
Hala Arkadia


Hala Arkadia