Hala Arkadia
Hala Arkadia
POSIR GÓRA Hala Arkadia

RODO - zdjęcia i filmy

RODO - zdjęcia i filmy

Dane osobowe -

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW
UPUBLICZNIANYCH PRZEZ Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze.


WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez POSiR w Górze będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń,
a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze z siedzibą w Górze, ul. Szkolna 2a.

Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest: Pan Eryk Aleksandrowicz, z którą można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem: „DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: erykaleksandrowicz@wp.pl – we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez POSiR w Górze.

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze
Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej
oraz na profilach POSiR w Górze w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które POSiR w Górze jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
• osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
• osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.RODO - klauzula informacyjna

RODO - zdjęcia i filmy


Męczarnie liderówFINAŁ PAL futsalSierpniowe wędrówkiFERYJNY TURNIEJ FUTSALKoniec wieńczy dzieło (ostatni dzień!!!)

Męczarnie liderów

PAL w akcji

FINAŁ PAL futsal

Walka do ostatniego gwizdka

Sierpniowe wędrówki

Kierunek - Częstochowa

FERYJNY TURNIEJ FUTSAL

Koniec wieńczy dzieło

Powiatowy Przegląd Piłkarski
Hala Arkadia


Hala Arkadia