Hala Arkadia
Hala Arkadia
POSIR GÓRA Hala Arkadia

Dane osobowe

Dane osobowe - Klauzula Informacyjna


Dane osobowe - Klauzula Informacyjna
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w
Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w GórzeZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:1. Informacja o Administratorze danych osobowych oraz Inspektorze Ochrony Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze z siedzibą w 56-200 Góra, ul. Szkolna 2a
Informujemy także, że Inspektorem Ochrony Danych jest:
Pan Eryk Aleksandrowicz, z którym można się kontaktować listownie, na adres Administratora podany wyżej,
z dopiskiem „ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” lub mailowo, na adres e-mail: erykaleksandrowicz@wp.pl2. Jakie dane przetwarzamy:


Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, podane nam w:
a) karcie zgłoszeniowej na imprezy sportowe organizowane przez POSiR w Górze
b) umowie
c) na fakturze dla os. fizycznej
d) korespondencji/wniosku/skardze i w każdej innej sprawie związanej z działalnością statutową POSiR w Górze
e) pozyskane z monitoringu3. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a) na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu przeprowadzenie zawodów sportowych, klasyfikacji uczestników, ogłoszenia wyników;
b) w celu realizacji umowy np. wynajęcia obiektu sportowego administrowanego przez POSiR w Górze lub umieszczenia w nim reklamy;
c) w celu odpowiedzi na Państwa korespondencję/ prowadzenia sprawy przez POSiR w Górze;
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO4. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma ubezpieczeniowa, firma realizująca usługę pomiaru czasu na zawodach sportowych).
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


5. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani nie poddajemy ich profilowaniu.


6. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

7. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarzamy:


a) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, czy archiwizacji dokumentacji.
b) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Pozostałe informacje:


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze.


RODO - klauzula informacyjna

RODO - zdjęcia i filmy


Leszczynianie górąW ramach 24 Finału WOŚPZgaszony płomieńMęczarnie liderówNa dwóch frontach

Leszczynianie górą

Futsal z najwyższej półki

W ramach 24 Finału WOŚP

Już w sobotę 09.01.2016 r. AKCJA ODDAWANIA KRWI Hala ARKADIA

Zgaszony płomień

Powiatowy Przegląd Piłkarski

Męczarnie liderów

PAL w akcji

Na dwóch frontach

Mundurowi w akcji
Hala Arkadia


Hala Arkadia